Serverirakenduse praktiline juhend: 2009

Allikas: Lambda

Teise kodutöö praktiline juhend

Uudised

Dijkstrasse on lisatud ka olemasolevate ridade uuendamise skript uuenda.py. Kood ja seletus siin lehel allpool.

Lühikokkuvõte ja lahendusvariandid

Teises laboratoorses töös on vaja kasutajaliides reaalselt tööle panna. Selleks vaja:

 • Failid tõsta serverisse.
 • Panna andmete salvestamine ja otsimine kasutajaliidese külge.

Andmeid peab selles laboratoorses töös salvestama, otsima ja lugema ajaxi ehk asünkroonse javascriptiga json formaadis. Teisisõnu, serveris olev programm ei ehita valmis terviklikku html lehte, vaid ainult data-stringi, mille formattimise html-ks teeb javascript. Datat kirjutab ja loeb samuti javascript.

Sa võid soovi korral ise valida serveri, kuhu oma failid panna, samuti võid ise valida programmeerimiskeele, millega teha andmeid lugev ja välja andev rakendus, samuti võid ise valida anmdebaasisüsteemi ja schema.

Samas on sul võimalus kasutada olemasolevat Dijkstra serverit ja Dijkstras selle praktikumi jaoks juba valmisehitatud rakendust ja andmebaasi: põhimõtteliselt võid täielikult vältida serveripoolse andmerakenduse ise-ehitamist. Vahepealse alternatiivina võid võtta nimetatud valmisehitatud rakenduse koodi ja schema ja teha temast Dijkstrasse oma variant, mida võid siis enda soovi kohaselt muuta või edasi arendada.

Dijkstra kasutamisest ja valmisehitatud rakendusest on juttu siin lehel allpool.

Ajaxi kasutamise kaks väikest näitefaili harjutustunnist:

Dijkstra server

Kodutööde tarbeks on kasutusel server nimega dijkstra (see keeruline nimi on ühe tuntud arvutiteaduse teerajaja nimi ja keeruline seepärast, et see nimi teile paremini meelde jääks).

Ligipääs

Dijkstrasse sisselogimiseks on vaja end registreerida. Juhul kui te seda ei teinud, saatke kiri praktikumitunni juhendajale ja saate samuti ligi.

Sisselogimine

Sisselogimiseks kasutatakse SSL ühendust ehk siis maakeeli programmi putty (Windows) või ssh (Linux). Tegemist on siis käsurealigipääsuga Linuxipõhisele serverile.

 • Teie kasutajanimi ja parool: TTÜ arvutiklasside kasutaja + parool
 • Dijkstra aadress: dijkstra.cs.ttu.ee


Failide laadimine

Failide laadimiseks sinna kasutage SFTP protokolli. Üks võimalikest programmidest, mis seda toetab on näiteks Filezilla.


Keskkonna ettevalmistamine

Kõik asjad, mis paigutate oma dijkstra kodukataloogi alamkataloogi "public_html", on veebis nähtavad. See kataloog tuleb kõigepealt luua:

$mkdir public_html

("$" rea alguses tähistab nüüd ja edaspidi Linuxi käsurealt antavaid käske (enamus praeguse näite failioperatsioonidest peaks olema tehtavad ka SFTP graafilise liidese alt). Linuxi käsurea kasutamist tuleb uurida omal käel. Käsurea saamiseks tuleks üle SSH ühenduse dijkstra käsureale logida (ssh või putty vms) )

Kui kataloog on olemas, suunake oma brauser dijkstra aadressile, mille saate kui serveri lisate tudengikoodi serveri nimele (näiteks sedasi, aga asendage oma tudengikood ära): http://dijkstra.cs.ttu.ee/~t0XXX/

Kui kõik töötab õigesti, peaksite nägema kataloogi nimistut, mis on tühi, sest te pole sinna faile pannud. Tekitage index.html nimeline fail ja kontrollige, et see hakkab endist tühja kataloogilistingut asendama. Rakenduse html-failid võite panna sinnasamasse public_html alla.

Failiõiguste probleemid

Juhul, kui te kataloogi või oma index.html sisu ei näe, kontrollige, et nii teie kodukataloog kui public_html kuuluksid grupile "tudengid" ja et sellel grupil oleks nii lugemis-kui kataloogisisu vaatamise pääsuõigused. Samuti peab tudengigrupil olema võimalus lugeda kõiki veebi ülesminevaid faile.

Kataloogile lugemis-ja nimekirjanäitamise õiguse andmine:

$chmod g+rx public_html

Failile lugemisõiguse andmine:

$chmod g+r index.html

Nüüd, kus on kontrollitud, et veebis on staatilised HTML leheküljed üleval, saame põnevasse dünaamilisuse maailma sukelduda.

Põnev dünaamiline maailm

Praktikumi jaoks kasutate CGI skripti, mida saate enda rakenduse jaoks kohandada (aga ei pea tingimata). CGI skript on kirjutatud keeles Python ning kasutab SQLite nimelist SQL rakendust.

CGI rakendused elavad public_html alamkataloogis cgi-bin. (CGI rakendusi hoitakse traditsioonilselt staatilistest lehtedest eraldi, sest tegemist on ikkagi päris serveris käivituvate programmidega ja neil on sellest tulenevalt ka kõrgem turvarisk.)

$mkdir cgi-bin

Esmatutvus Pythoniga CGI kontekstis

Looge cgi-kataloogi järgmise sisuga fail "test.py":

#!/usr/bin/python
print "Content-type: text/html"
print
print "<html><head><title>test.py</title></head><body><h1>Hello, World!</h1></body>"

Esimene, trelliga rida ütleb, et käivitate pythoni interpretaatori ja ülejäänud read trükivad välja HTMLi vastuse. Content-type ja reavahetus on sealjuures väga kriitilised saata.

Proovige brauseris selle faili aadress avada ja jälgige mis juhtub.
http://dijkstra.cs.ttu.ee/~tXXX/cgi-bin/test.py Saate räige veateate, sest CGI skript ei ole käivitatav grupi õigustes (ega niisama).

Parandage failiõigused:

$chmod ug+x test.py 

Proovige CGI skripti uuesti käivitada ja veenduge, et kõik töötab. Ka siin on oluline jälgida, et tudengite gruppi kuulujatel saaks antud faili nii lugeda kui kirjutada (st arvestage ka kataloogide pääsuõigustega).

NB! Kui saate veateate "Internal Server Error" või midagi sarnast, siis võib juhtuda, et probleem on realõpumärkides: kui käsurea käsk

$cat test.py

annab esimeseks reaks #!/usr/bin/python^M , siis kasutate windowsi faililõppe ja dijkstra proovib käivitada programmi nimega python^M . Selle parandamiseks salvestage fail UNIX faililõpuga.

Python + CGI

Selleks, et asju dünaamilisemaks teha, saate pythoni abil vastu võtta ka vormide infot. Selleks on tore imporditav moodul nimega cgi, mille funktsioonid aitavad vormiinfot söödavamal kujul sisse võtta.

Looge fail test2.py:

#!/usr/bin/python
import cgi

print "Content-type: text/html"
print

print "<html><head><title>test2.py</title></head><body><h1>Hello, World!</h1><p>Lisaparameeter oli "

formdata = cgi.FieldStorage()
if formdata.has_key("lisaparameeter"):
 print formdata['lisaparameeter'].value
else:
 print "puudu"

print ".</p></body>"

Vaadake faili brauseris:
http://dijkstra.cs.ttu.ee/~t0XXX/cgi-bin/test2.py

Parandage faili õigused omaette kirudes, et seda unustati teile teisel korral öelda ja vaadake uuesti.

http://dijkstra.cs.ttu.ee/~t0XXX/cgi-bin/test2.py http://dijkstra.cs.ttu.ee/~t0XXX/cgi-bin/test2.py?lisaparameeter=olemas

See on siis selleks, et saaksite aru, et mis toimub. Jätame Pythoni mõneks ajaks rahule.


Esmatutvus SQLite programmiga

SQLite on tore väike programm, mida saab kasutada failipõhiste andmebaaside loomiseks ja mis on üsna populaarne. Kasutavad seda päris mitmed rakendused nagu näiteks Skype või Firefox 3 bookmarkide jaoks.

Olemuselt on kõik hästi lihtne: tuleb käivitada sqlite programm koos argumendiga, milleks on andmebaas.

Testandmebaas

$sqlite3 test.db

Teeme lihtsa tabeli, lisame sinna andmed, näitame välja:

sqlite> create table test(id integer primary key, data varchar(10));
sqlite> insert into test(data) values ('karu');
sqlite> select * from test;
1|karu

Väljumiseks vajutage CTRL+D.

Avastage, et teie programmikataloogi tekkis fail "test.db". Avage andmebaas uuesti ja veenduge, et karu on ikka veel baasis. Võite testandmebaasi kustutada.

Näitefailid

Reaalselt Dijkstras töötava serverirakenduse (vt viited/selgitused allpool) lähtekood, mille järgi võid soovi korral teha oma kataloogi oma variandi:

Tegeliku andmebaasi tegemine

Praktikumide näitefailide all on schema.sql, pange see cgi-bin kataloogi ning looge uus andmebaas:

$sqlite3 data.db < schema.sql

See tekitab andmebaasi data.db ning suunab sinna schema.sql faili read, mis ükshaaval käivituvad ning seeläbi andmebaasiskeemi loovad. Tutvuge ka schema.sql sisuga.

Kuna schema.sql on hästi universaalne, võite üleliigse kustutada ning ja skeemi enda äranägemise järgi kohendada. Samas ärge unustage, et see tähendab, et peate kohendama ka ülejäänud .py faile, mis võivad skeemidelt üht-teist eeldada.

Andmete lisamiseks sqlite3 abil tehke nagu varem:

$sqlite3 data.db
sqlite>insert into t0(salvestaja, f0, f1) values ('i@e.ee', 'Riho', 'Votolovootolovolovo');
sqlite>select * from t0;

Python + CGI + SQLite

Kui eelnevad näited töötasid puhtalt SQLite'i kasutades, vaatame nüüd kuidas kogu eelnev koos töötama hakkaks.

Teile on näitefailides antud kolm faili: otsi.py, mis vaikimisi näitab nõutud andmebaaside sisu, salvesta.py, mis võimaldab vormiparameetreid andmebaasi salvestada, ning uuenda.py, mis võimaldab baasis juba olemasoleva rea väljade sisu muuta.

Järgmistes näidetes eeldatakse, et dijkstra kasutaja, kus failid on, on t0XXX. Reaalselt sellist kasutajat dijkstras ei ole ja näiteurlid otse ei tööta. Kui t0XXX asemel kasutada kasutajanime tammet, siis töötavad näited reaalselt ja tammeti nime alt võibki otsi ja salvesta cgi-sid praktikumis kasutada: ei ole kohustuslik enda versioone teha.

otsi.py

Fail "otsi.py" otsib etteantud parameetritele vastavaid väljasid ja väljastab neid kas xml või json formaadis, sorteerib ning võimaldab päringutulemuste piiramist.

Lihtsaim päring on parameetriteta päring, mis tagastab kõik mingi konkreetse tabeli väljad. Ette tuleb kindlasti anda tabeli nimi (t0,t1,...,t4) ja salvestaja nimi, väljad f0,f1,...,f19 on tabeli veerud. Otsitakse ridu, millel on etteantud väärtustega veerud.

Mõne andmebaasivälja sisu järgi otsimine: http://dijkstra.cs.ttu.ee/~t0XXX/cgi-bin/otsi.py?salvestaja=Riho&table=t0&f1=kala&f2=karu

Otsingule saab anda ka lisaparameetreid:

 • order: välja nimi, mille järgi sorteerida (f0, f1 jne)
 • direction (asc või desc)
 • fromrow: rea number, millest alates datat antakse
 • getrows: mitu rida datat antakse

Otsingu sorteerimise ja fromrow ja getrow näide: http://dijkstra.cs.ttu.ee/~t0XXX/cgi-bin/otsi.py?salvestaja=Riho&table=t0&f1=kala&f2=karu&order=f1&direction=desc&fromrow=10&getrows=3

salvesta.py

Salvesta.py salvestab määratud tabelisse andmeid. Kindlasti tuleb ette anda kohustuslikud väljad salvestaja ja table.

NB! salvestaja väärtuseks pane oma nimi või matriklinumber: mingi väike string, mis oleks teiste tudengite omast erinev. Siis saad otsides sama salvestaja väärtust kasutades ainult enda data, mitte teiste tudengite data.

Välja "id" ei tule sisestada, selle täidab andmebaas automaatselt.

Eduka salvestamise puhul tagastub 1, ebaeduka salvestamise või andmebaasivea korral 0.

http://dijkstra.cs.ttu.ee/~t0XXX/cgi-bin/salvesta.py?salvestaja=i@e.ee&table=t0&f0=kala&f1=karu

NB! Tähtis! Kui soovite üle CGI skripti faili muuta peab lisaks lugemisõigusele andma ka kirjutusõiguse. Kirjutamisõigus peab olema nii andmebaasifaili kui ka cgi-bin kataloogil.

$chmod g+w data.db
$chmod g+w .


uuenda.py

uuenda.py uuendab korraga ühte tabelis olemasolevat etteantud rida. Kindlasti tuleb ette anda kohustuslikud väljad salvestaja, table ja id.

Välja id väärtus peab olema varem leitud. otsi.py annab iga rea jaoks mh ka id välja väärtuse.

Eduka salvestamise puhul tagastub 1, ebaeduka salvestamise või andmebaasivea korral 0.

http://dijkstra.cs.ttu.ee/~t0XXX/cgi-bin/uuenda.py?salvestaja=i@e.ee&table=t0&id=12&f0=koer&f1=kass

uuenda.py on niisiis üpris sarnane salvesta.py-le, erinevus ainult selles, et id väli tuleb ise ette anda ja uue rea lisamise asemel uuendatakse id-ga määratud rea väljade väärtusi.