Võrgurakendused I 2011

Allikas: Lambda
mootor

Ainekood: ITV0110
Link: http://www.lambda.ee/index.php/V%C3%B5rgurakendused_I ehk http://www.lambda.ee/index/itv0110
Punkte: 3.5 AP ehk 5 EAP
Lektor: Tanel Tammet
Kontakt: tammet@staff.ttu.ee, 6203457, TTÜ AK223
olemas on ka 2010 aasta arhiiv koos kõigi eelmise aasta materjalidega.


See leht on varemloetud kursuse arhiiv, siin ei ole värsket informatsiooni! Otsi üles kursuse hetkel aktiivne leht.

Järelkontrolltöö 2012 kevad

Järelkontrolltöö: 25. mai (reede) kell 12.00-15.00, ruum II-102


NB! Palun ennast järelkontrolltööle ÕIS-s registreerida.

Kursuse tulemused


Tulemustega üldse mitte seotult: vaata cooli värsket projekti http://www.sightsmap.com, mis tekkis kaasnähtusena uurimis/arendusprojektile http://www.sightsplanner.com

Kontrolltöö ajad

Kontrolltöö aegu on kaks:

 • Laupäeval, 7 jaanuaril ruumis II-102 kell 11.00.
 • Kolmapäeval, 18 jaanuaril ruumis VI-229 kell 10.00.

Sa võid ise valida, kas tulla 7 või 18 jaanuari kontrolltööle. Mõlemile tulla ei saa.

Kontrolltöö teemad ja arvestuse põhimõtted:

Kontrolltöö on kirjalik ning paberil, materjale kasutada ei või.

Kontrolltöö edukaks läbimiseks peab kontrolltööst saama 40% maksimumpunktidest. Kursuse edukaks läbimiseks peab saama arvestatud kõik neli praktikumi, läbima edukalt kontrolltöö ja saama kokku 45% maksimumist.

Enne jõule ilmuvad prakside punktiseisud kursuse lehele.

Teemad vastavad neljale praksile pluss täiendavale materjalile kursuse lõpus:

 • HTML
 • CSS ja Javascript
 • Serverirakendused failidega, python.
 • Serverirakendused andmebaasiga, PHP, SQL
 • Täiendav: cookied, sessionid, ajax

Apache serveri konfimine, cgi eri keeltes (C, bash) jne teemaks ei tule. Kõik küsimused on praksidega seotud tehnoloogiate teemadel.

Millised on küsimused ja ülesanded:

 • Etteantud näidetest arusaamine: peab selgitama, mida näide teeb/kuidas kuvatakse.
 • Väikeste etteantud koodijuppide täiendamine, et nad teeks nõutud asja.
 • Päris ei ole välistatud ka mõne pisikese tervikülesande andmine.

Pigem on küsimusi rohkem ja lihtsamaid, mitte vähe ja suuri.

Ei ole vaja pähe õppida mitte-elementaarseid tage, css atribuute, javascripti funktsioonide nimesid, pythoni ja php funktsioonide nimesid, SQL täpset süntaksit.

Võimalikud variandid (nimedena) antakse kontrolltöös ette (kui on tegu ise kirjutamist vajava ülesandega), või siis (arusaamise ülesande korral) on nimed reeglina sellised, mis on tõenäoliselt meelde jäänud või on ise-selgitavad a la p, font-size, XmlHTTPRequest jne.

Igasuguseid süntaksi-hooletusvigu jne ei arvestata miinusena.

Aeg, koht, tulemus

Loenguid nädalas: 2 tundi (üks loeng) teisipäeviti 16:00-17:30 ruumis VII-131

Praktikume nädalas: 2 tundi (üks praktikum). Kui pole teisiti märgitud, toimuvad praktikumid:

 • kolmapäeval 10:00-11:30 ruumides IT-213E, IT-213I rühmadele IABB37, IAPB37 (Antti)
 • neljapäeval 08:00-09:30 ruumides IT-213D, IT-213H rühmadele IABB31, IABB32, IAPB31, IAPB32 (Tanel)
 • neljapäeval 14.00-15:30 ruumis IT-213D rühmale IAPB33 ja IAPB38 (Tanel)


Kursus lõpeb hindelise arvestusega. Hinne sõltub kursuse jooksul tehtud praktikumide tulemustest (60%) pluss kursuse lõpus toimuva kontrolltöö tulemustest (40%).

Küsimuste küsimiseks ja omavaheliseks suhtlemiseks on avatud kursuse "Üldfoorum" aadressil:

https://moodle.e-ope.ee/mod/forum/view.php?id=200854

Kursuse eesmärk

Lihtsamate veebirakenduste põhimõtted ja nende kirjutamise oskus nii brauseri kui serveri poolel. Konkreetsemalt:

 • html-i kirjutamise oskus, esmane tutvus CSS-i ja javascriptiga.
 • serveripoolse rakenduse kirjutamise põhimõtted, cgi protokoll, erinevate keelte (sh C, php, python, java) kasutamise sissejuhatus serverirakendustes.
 • lihtsamad SQLi kasutamise oskused.

Kursusel eeldatakse elementaarsete programmeerimisoskuste olemasolu. Kes programmeerimisega üldse kokku puutunud ei ole või seda paralleelselt ei õpi, ei suuda kursust läbida.


Analoogilised kursused

TTÜ-s on sama kursust varem lugenud K. Kikkas (vt loengumaterjale) ja I. Liiv (vt praksimaterjale), ITK-s luges analoogilist kursust esialgu T. Tammet (vt vanu materjale), praegusajal loeb A. Andreimann (vt vabalt kättesaadavaid materjale).

Praktilised tööd

Praktilisi töid juhendavad esialgu Tanel ja Antti, hiljem võib lisanduda veel juhendajaid.

Kursusel on neli kohustuslikku praktilist ẗööd. Iga töö annab 0-15 punkti. Hilinenud tööd annavad poole punktidest. Töid võib (ja on soovitav) esitada enne tähtaega.

Kõik tööd tuleb esitada ise TTÜ arvutiklassis: emailiga saadetud töid ei arvestata. Kasutada võib nii klassi arvuteid kui oma arvutit, brauser ja operatsioonisüsteem on vabalt valitavad. Serverirakenduste tööde jaoks on võimalik kasutada ülikooli serverit, soovi korral ka oma serverit.

NB! Antti rühmadele IABB37, IAPB37 kehtivad erinõuded. Loe siit ...

Kaugõppele kehtivad teised tähtajad, kui alltoodud, vaata kaugõppe tähtaegu siit.

Kursuse edukaks läbimiseks peavad kõik praktilised tööd olema tehtud.

Lehtede kujundamise ja stiili osas lähtu sellest juhendist.

Loengute plaan ja materjalid

Alltoodud teemad kaetakse igaüks ühe-kahe loenguga. Suur osa loengutest on pühendatud näidete läbitegemisele ning seletamisele, ette-programmeerimisele ja praktikumide osalisele realiseerimisele.


Sissejuhatus ja meeldetuletus


Tutvuda lühidalt:


HTML põhioskused


Lugeda ja proovida läbi (st vaja põhimõtted selgeks õppida):

Loe lisaks läbi ka

Tutvu lisaks kasuliku tagide nimistuga:


CSS põhioskused


Lugeda ja proovida läbi (st vaja põhimõtted selgeks õppida):

Tutvu lisaks listide+CSS-i kasutamisega menüüde jms jaoks:


Javascript põhioskused


Kaks loengut: (a) sissejuhatus (b) reaalne kasutamine brauseris (html ja css muutmine, evendid jne)

Vaata soenduseks/demoks Google kogutud näiteid.

Seejärel loe läbi ja proovi järgi selles järjekorras:

NB! Selle tulemusena on sul baasettekujutus javascripti keelest, aga mitte reaalsest kasutusest (seda vaatame järgmises loengus).

Javascripti kasutamine brauseris: alustuseks on hea vaadata põhjalikku näidete loetelu

ja tingimata lugeda sinna juurde teegijuhendeid:


Praktilist teisest praktikumist


Kuidas ja kuhu faile serverisse üles laadida jms: loe teise praktikumi materjalidest


Cgi töötlemine eri keeltes (C, python, bash, java, ...)


Kõigepealt loe ja proovi tingimata ise läbi teha: pythoni cgi-d dijkstra serveris: kiire sissejuhatus

Tutvu linuxi shelli elementaarsete käskudega sellest lühiõpetusest ja täiendavalt selle tutoriali peatükkidest üks kuni viis. Iga käsu juures on abiks man, näiteks man ls. Huvi korral googelda lisaks.

Seejärel loe neid materjale CGI protokollist ja CGI programmidest serveris:

ning siis vaata lisaks loengus tehtud/proovitud lihtsaid cgi programminäiteid eri keeltes.

Cgi jaoks on olemas ka nö rfc-standard, mille lugemine on aga pisut vaevarikas (nagu enamikel standarditel) ja üldjuhul on praktilisem lugeda hoopis ülaltoodud õpetusi ja vaadata näiteid.


Veebiserveri ehitusest ja konfigureerimisest


Kõigepealt tutvu või tuleta meelde http protokolli põhimõtteid:

Veebiserverist paremaks arusaamiseks tasub veidi eksperimenteerida pisikese veebiserveriga.

Enimkasutatav veebiserver Apache:

Apache konfigureerimisest:


Python ja näiteid kasutamisest serverirakendustes


Tutvumine kolmanda praktikumiga: vormid ja cgi. Praksi jaoks vajaliku koodi kirjutamise harjutamine (loengus etteprogrammeerimine).

Sealt leiad ka soovitused esmatutvuseks Pythoniga (praktikumi jaoks piisab kõige lihtsamatest Pythoni konstruktsioonidest ja cgi teegist, keerukamaid asju pole otseselt vaja):

 • loe tutoriali algust (keerulised andmestruktuurid, moodulite ja klasside värgi võid esialgu lugemata jätta)
 • lisaks cgi teegi õpetust.
 • Hea mõte on paralleelselt teha lahti Pythoni interpretaator ja katsetada kõrvale asju otse Pythoni käsureal. Kui su masinas Pythonit pole, siis installeeri!
 • Paljud kasulikud asjad on kirjas Pythoni teegi dokumentatsioonis.
 • Kasulikke pythoni näitejuppe cgi jaoks
 • Konkreetsete küsimuste korral aitab tihti googeldamine.


Serverirakendused PHP-s, näited


SQL

Loe selles järjekorras:


SQL serverirakendustes


Sessioonid, cookied, sisselogimine, autentimine

Mõned lingid:


Ajax

Vajalikud tööriistad

Oma arvutiga töö tegemiseks peab seal olema vähemalt

Lugemismaterjale

Üldist:

HTML:

HTML+CSS+Javascript:

HTTP

CGI programmid serveris

PHP ja MySQL

Veebiserverid: